Tag: Magnésio

AzeitonaAzeitona

Oliveira Nome científico: Olea europaea (Olea europaea sativa – oliveira cultivada; Olea europaea oleaster – oliveira silvestre ou brava, usada como porta-enxerto). Família: Oleáceas Nome comum: oliveira, oliva, oliveira doméstica, oliveira mansa, “olivo”,